วันจันทร์ ที่ 08 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2   จำนวน 113 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง
0 0 0
2 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ตำบลนาแก้ว
0 0 0
3 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ตำบลนาแก้ว
0 0 0
4 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ ตำบลนาแก้ว
0 0 0
5 โรงเรียนบ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว
0 0 0
6 โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง ตำบลไหล่หิน
0 0 0
7 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ ตำบลวังพร้าว
1 1 2
8 โรงเรียนวังพร้าววิทยา ตำบลวังพร้าว
0 2 2
9 โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง ตำบลวังพร้าว
0 0 0
10 โรงเรียนศาลาวิทยา ตำบลศาลา
0 0 0
11 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ตำบลศาลา
0 0 0
12 โรงเรียนวัดนาแก้ว ตำบลนาแส่ง
0 0 0
13 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่ง
0 0 0
14 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี ตำบลท่าผา
7 6 13
15 โรงเรียนบ้านท่าผา ตำบลท่าผา
0 0 0
16 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา
0 0 0
17 โรงเรียนบ้านดอนธรรม ตำบลใหม่พัฒนา
0 0 0
18 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ตำบลทุ่งงาม
0 0 0
19 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว ตำบลทุ่งงาม
23 14 37
20 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด ตำบลทุ่งงาม
15 28 43
21 โรงเรียนวัดสาแล ตำบลทุ่งงาม
0 0 0
22 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา ตำบลเสริมขวา
0 0 0
23 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ตำบลเสริมขวา
0 0 0
24 โรงเรียนบ้านแม่เลียง ตำบลเสริมขวา
0 0 0
25 โรงเรียนบ้านนาจะลา ตำบลเสริมซ้าย
0 0 0
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ตำบลเสริมซ้าย
0 0 0
27 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ตำบลเสริมซ้าย
0 0 0
28 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ตำบลเสริมกลาง
0 0 0
29 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก ตำบลเสริมกลาง
0 0 0
30 โรงเรียนสันโป่งวิทยา ตำบลเสริมกลาง
0 0 0
31 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ ตำบลเสริมกลาง
0 0 0
32 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา ตำบลเสริมกลาง
0 0 0
33 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง
0 0 0
34 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ตำบลล้อมแรด
16 2 18
35 โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ตำบลล้อมแรด
0 0 0
36 โรงเรียนบ้านหนองเตา ตำบลล้อมแรด
7 7 14
37 โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ ตำบลล้อมแรด
0 1 1
38 โรงเรียนบ้านดอนไชย ตำบลล้อมแรด
0 0 0
39 โรงเรียนบ้านเวียง ตำบลล้อมแรด
0 0 0
40 โรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด
4 3 7
41 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตำบลแม่วะ
0 0 0
42 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ตำบลแม่วะ
0 0 0
43 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ตำบลแม่วะ
0 0 0
44 โรงเรียนแม่วะวิทยา ตำบลแม่วะ
0 0 0
45 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ตำบลแม่ปะ
0 0 0
46 โรงเรียนเถิน-ท่าผา ตำบลแม่ปะ
0 1 1
47 โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น ตำบลแม่ปะ
14 6 20
48 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ ตำบลแม่มอก
0 1 1
49 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ตำบลแม่มอก
1 0 1
50 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ตำบลแม่มอก
3 14 17
51 โรงเรียนบ้านหัวน้ำ ตำบลแม่มอก
0 0 0
52 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ตำบลเวียงมอก
0 0 0
53 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอก
0 0 0
54 โรงเรียนแสลมวิทยา ตำบลเวียงมอก
0 0 0
55 โรงเรียนบ้านปางอ้า ตำบลเวียงมอก
0 0 0
56 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา ตำบลเวียงมอก
0 0 0
57 โรงเรียนบ้านท่าเวียง ตำบลเวียงมอก
0 0 0
58 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ตำบลนาโป่ง
1 0 1
59 โรงเรียนบ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง
0 0 0
60 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย ตำบลนาโป่ง
0 0 0
61 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ตำบลแม่ถอด
0 0 0
62 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา ตำบลแม่ถอด
0 0 0
63 โรงเรียนบ้านแม่เติน ตำบลแม่ถอด
0 0 0
64 โรงเรียนบ้านป่าตาล ตำบลเถินบุรี
1 0 1
65 โรงเรียนวังหินวิทยา ตำบลเถินบุรี
24 14 38
66 โรงเรียนบ้านสองแคว ตำบลเถินบุรี
0 0 0
67 โรงเรียนบ้านท่า ตำบลเถินบุรี
19 18 37
68 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน ตำบลแม่พริก
0 0 0
69 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ตำบลแม่พริก
0 0 0
70 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตำบลแม่พริก
0 0 0
71 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา ตำบลแม่พริก
0 0 0
72 โรงเรียนผาปังวิทยา ตำบลผาปัง
0 0 0
73 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ
0 2 2
74 โรงเรียนต้นธงวิทยา ตำบลแม่ปุ
51 45 96
75 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง ตำบลพระบาทวังตวง
0 0 0
76 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา ตำบลพระบาทวังตวง
30 17 47
77 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง ตำบลแม่ทะ
0 0 0
78 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ตำบลแม่ทะ
0 1 1
79 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ตำบลแม่ทะ
0 0 0
80 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ตำบลนาครัว
1 0 1
81 โรงเรียนบ้านหลุก ตำบลนาครัว
0 0 0
82 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ตำบลนาครัว
25 27 52
83 โรงเรียนบ้านหลวง ตำบลนาครัว
0 0 0
84 โรงเรียนป่าตันวิทยา ตำบลป่าตัน
0 0 0
85 โรงเรียนบ้านนาคต ตำบลป่าตัน
0 0 0
86 โรงเรียนบ้านนาต๋ม ตำบลบ้านกิ่ว
0 0 0
87 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา ตำบลบ้านกิ่ว
0 0 0
88 โรงเรียนบ้านบอม ตำบลบ้านบอม
0 0 0
89 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้
0 0 0
90 โรงเรียนบ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้
0 0 0
91 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ตำบลน้ำโจ้
0 0 0
92 โรงเรียนบ้านนาบง ตำบลดอนไฟ
0 0 0
93 โรงเรียนบ้านนากวาง ตำบลดอนไฟ
0 0 0
94 โรงเรียนบ้านผาแมว ตำบลหัวเสือ
0 0 0
95 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ตำบลหัวเสือ
0 0 0
96 โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ
0 0 0
97 โรงเรียนบ้านนาดู่ ตำบลวังเงิน
0 0 0
98 โรงเรียนบ้านนาดง ตำบลวังเงิน
0 0 0
99 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตำบลสันดอนแก้ว
0 0 0
100 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ตำบลสันดอนแก้ว
0 0 0
101 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ตำบลสบปราบ
0 0 0
102 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลสบปราบ
0 0 0
103 โรงเรียนบ้านสมัย ตำบลสมัย
0 0 0
104 โรงเรียนบ้านน้ำหลง ตำบลสมัย
0 0 0
105 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา ตำบลสมัย
0 0 0
106 โรงเรียนบ้านอุมลอง ตำบลสมัย
0 0 0
107 โรงเรียนบ้านเด่น ตำบลสมัย
0 0 0
108 โรงเรียนบ้านวังยาว ตำบลแม่กัวะ
0 0 0
109 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ ตำบลแม่กัวะ
0 0 0
110 โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี ตำบลนายาง
9 2 11
111 โรงเรียนนายางวิทยา ตำบลนายาง
1 0 1
112 โรงเรียนบ้านแก่น ตำบลนายาง
0 0 0
113 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ
0 0 0
รวมทั้งหมด
253 212 465

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524