วันอาทิตย์ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)   จำนวน 30 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลหัวเวียง
1 1 2
2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ตำบลสวนดอก
30 84 114
3 โรงเรียนเมืองมายวิทยา ตำบลบ้านแลง
0 0 0
4 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ตำบลบ้านเสด็จ
0 0 0
5 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตำบลบ้านเอื้อม
0 0 0
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ตำบลบ่อแฮ้ว
1 0 1
7 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ตำบลนิคมพัฒนา
0 0 0
8 โรงเรียนสบจางวิทยา ตำบลนาสัก
0 0 0
9 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ตำบลแม่เมาะ
0 0 0
10 โรงเรียนไหล่หินวิทยา ตำบลไหล่หิน
0 0 0
11 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ตำบลเกาะคา
0 0 0
12 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ตำบลทุ่งงาม
0 0 0
13 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตำบลหลวงเหนือ
8 11 19
14 โรงเรียนประชาราชวิทยา ตำบลบ้านร้อง
0 0 0
15 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ตำบลแจ้ห่ม
0 0 0
16 โรงเรียนวังเหนือวิทยา ตำบลวังเหนือ
0 0 0
17 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ตำบลเวียงมอก
2 2 4
18 โรงเรียนเถินวิทยา ตำบลเถินบุรี
552 682 1234
19 โรงเรียนแม่พริกวิทยา ตำบลพระบาทวังตวง
0 0 0
20 โรงเรียนแม่ทะวิทยา ตำบลแม่ทะ
0 0 0
21 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ตำบลบ้านบอม
0 0 0
22 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ตำบลดอนไฟ
0 0 0
23 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ตำบลสบปราบ
1 1 2
24 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ตำบลห้างฉัตร
0 2 2
25 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ตำบลเวียงตาล
0 0 0
26 โรงเรียนแม่สันวิทยา ตำบลแม่สัน
0 0 0
27 โรงเรียนเมืองปานวิทยา ตำบลเมืองปาน
4 9 13
28 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ตำบลบ้านขอ
6 4 10
29 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตำบลทุ่งกว๋าว
0 0 0
30 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ตำบลหัวเมือง
4 3 7
รวมทั้งหมด
609 799 1408

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524