วันจันทร์ ที่ 08 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

อำเภอเมือง   โรงเรียนจำนวน 95 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนบ้านปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ
2 1 3
2 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตำบลเวียงเหนือ
0 1 1
3 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท
1 1 2
4 โรงเรียนบ้านหนองยาง ตำบลชมพู
0 1 1
5 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ตำบลชมพู
9 6 15
6 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู
0 0 0
7 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ ตำบลชมพู
0 0 0
8 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น ตำบลกล้วยแพะ
0 0 0
9 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ตำบลกล้วยแพะ
0 0 0
10 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง ตำบลปงแสนทอง
0 0 0
11 โรงเรียนบ้านสำเภา ตำบลปงแสนทอง
1 0 1
12 โรงเรียนบ้านกาด ตำบลปงแสนทอง
0 0 0
13 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย ตำบลปงแสนทอง
0 0 0
14 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ ตำบลบ้านแลง
0 0 0
15 โรงเรียนบ้านแม่อาง ตำบลบ้านแลง
0 0 0
16 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา ตำบลบ้านแลง
0 3 3
17 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ตำบลบ้านแลง
0 1 1
18 โรงเรียนบ้านทรายมูล ตำบลบ้านเสด็จ
0 0 0
19 โรงเรียนบ้านจำค่า ตำบลบ้านเสด็จ
0 0 0
20 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย ตำบลบ้านเสด็จ
0 0 0
21 โรงเรียนวัดเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ
0 0 0
22 โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) ตำบลพิชัย
0 0 0
23 โรงเรียนบ้านปงวัง ตำบลพิชัย
0 0 0
24 โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี) ตำบลพิชัย
0 0 0
25 โรงเรียนวัดต้นต้อง ตำบลพิชัย
2 13 15
26 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย ตำบลทุ่งฝาย
0 0 0
27 โรงเรียนบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย
0 0 0
28 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง ตำบลบ้านเอื้อม
0 0 0
29 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย ตำบลบ้านเอื้อม
0 1 1
30 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง ตำบลบ้านเอื้อม
0 0 0
31 โรงเรียนวัดบ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม
0 1 1
32 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา ตำบลบ้านเป้า
0 1 1
33 โรงเรียนวัดค่ากลาง ตำบลบ้านค่า
0 0 0
34 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ ตำบลบ้านค่า
0 0 0
35 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ตำบลบ้านค่า
0 0 0
36 โรงเรียนบ้านสบค่อม ตำบลบ้านค่า
0 0 0
37 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว
0 1 1
38 โรงเรียนธงชัยวิทยา ตำบลต้นธงชัย
1 2 3
39 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ตำบลต้นธงชัย
0 0 0
40 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 ตำบลนิคมพัฒนา
0 0 0
41 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 ตำบลนิคมพัฒนา
0 0 0
42 โรงเรียนบ้านบุญนาค ตำบลบุญนาคพัฒนา
0 0 0
43 โรงเรียนวัดบ้านแลง ตำบลบุญนาคพัฒนา
0 0 0
44 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง ตำบลบุญนาคพัฒนา
0 0 0
45 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบลหัวเวียง
1 1 2
46 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ตำบลสวนดอก
30 84 114
47 โรงเรียนเมืองมายวิทยา ตำบลบ้านแลง
0 0 0
48 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ตำบลบ้านเสด็จ
0 0 0
49 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตำบลบ้านเอื้อม
0 0 0
50 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ตำบลบ่อแฮ้ว
1 0 1
51 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ตำบลนิคมพัฒนา
0 0 0
52 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี ตำบลเวียงเหนือ
0 0 0
53 โรงเรียนวิชชานารี ตำบลเวียงเหนือ
0 0 0
54 โรงเรียนไตรภพวิทยา ตำบลเวียงเหนือ 
0 0 0
55 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ตำบลหัวเวียง 
0 0 0
56 โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ตำบลสวนดอก 
0 0 0
57 โรงเรียนผดุงวิทย์ ตำบลสบตุ๋ย 
0 0 0
58 โรงเรียนลำปางวิทยา ตำบลสบตุ๋ย 
0 0 0
59 โรงเรียนอรุโณทัย ตำบลสบตุ๋ย 
0 1 1
60 โรงเรียนประชาวิทย์ ตำบลสบตุ๋ย 
0 0 0
61 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ตำบลสบตุ๋ย 
1 1 2
62 โรงเรียนมัธยมวิทยา ตำบลสบตุ๋ย 
4 6 10
63 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง ตำบลพระบาท 
1 0 1
64 โรงเรียนพินิจวิทยา ตำบลพระบาท 
0 0 0
65 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี
5 3 8
66 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
0 0 0
67 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
0 0 0
68 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
0 0 0
69 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
0 0 0
70 วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง
1 0 1
71 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
0 0 0
72 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
0 0 0
73 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
0 0 0
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1279 2456 3735
75 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
1 0 1
76 วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
0 0 0
77 มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง
0 0 0
78 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
0 0 0
79 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
0 0 0
80 วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง
0 0 0
81 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง
0 0 0
82 เรือนจำกลาง
0 0 0
83 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
25 5 30
84 สำนักงานคุมประพฤติ
0 0 0
85 บริษัท นอร์ธ เทิร์น แอดไทร์ จำกัด
0 0 0
86 สถานกักขังกลางจังหวัด
18 8 26
87 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
153 16 169
88 โรงเรียนพินิจวิทยา
644 609 1253
89 โรงเรียนวิชชานารี
242 241 483
90 โรงเรียนผดุงวิทย์
361 361 722
91 โรงเรียนลำปางวิทยา
276 263 539
92 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
1567 1371 2938
93 โรงเรียนไตรภพวิทยา
251 198 449
94 โรงเรียนอรุโณทัย
144 348 492
95 โรงเรียนมัธยมวิทยา
1052 1115 2167
รวมทั้งหมด
6073 7120 13193

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524