วันอาทิตย์ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

อำเภอแม่เมาะ   โรงเรียนจำนวน 22 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน ตำบลบ้านดง
0 0 0
2 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง ตำบลบ้านดง
0 0 0
3 โรงเรียนวัดท่าสี ตำบลบ้านดง
0 0 0
4 โรงเรียนวัดหัวฝาย ตำบลบ้านดง
0 0 0
5 โรงเรียนบ้านจำปุย ตำบลบ้านดง
0 0 0
6 โรงเรียนวัดสบจาง ตำบลนาสัก
0 0 0
7 โรงเรียนบ้านนาสัก ตำบลนาสัก
0 0 0
8 โรงเรียนบ้านแม่จาง ตำบลนาสัก
0 0 0
9 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสัก
0 0 0
10 โรงเรียนบ้านทาน ตำบลจางเหนือ
0 0 0
11 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ ตำบลจางเหนือ
0 0 0
12 โรงเรียนบ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ
0 0 0
13 โรงเรียนบ้านวังตม ตำบลจางเหนือ
0 0 0
14 โรงเรียนวัดบ้านแขม ตำบลแม่เมาะ
0 0 0
15 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ตำบลแม่เมาะ
0 1 1
16 โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา ตำบลแม่เมาะ
0 0 0
17 โรงเรียนสบเมาะวิทยา ตำบลสบป้าด
0 0 0
18 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น ตำบลสบป้าด
0 0 0
19 โรงเรียนสบป้าดวิทยา ตำบลสบป้าด
0 1 1
20 โรงเรียนสบจางวิทยา ตำบลนาสัก
0 0 0
21 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ตำบลแม่เมาะ
0 0 0
22 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
0 1 1
รวมทั้งหมด
0 3 3

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524