วันอาทิตย์ ที่ 07 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

อำเภอแจ้ห่ม   โรงเรียนจำนวน 39 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ ตำบลบ้านแหง
0 0 0
2 โรงเรียนบ้านหนองนาว ตำบลแจ้ห่ม
0 0 0
3 โรงเรียนบ้านสบฟ้า ตำบลแจ้ห่ม
0 0 0
4 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม
0 0 0
5 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ ตำบลแจ้ห่ม
0 0 0
6 โรงเรียนบ้านม่วงงาม ตำบลแจ้ห่ม
0 0 0
7 โรงเรียนบ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา
2 0 2
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสา ตำบลบ้านสา
0 0 0
9 โรงเรียนบ้านแป้น ตำบลบ้านสา
0 0 0
10 โรงเรียนบ้านเปียงใจ ตำบลปงดอน
0 0 0
11 โรงเรียนบ้านปงดอน ตำบลปงดอน
0 0 0
12 โรงเรียนบ้านแม่ตา ตำบลปงดอน
0 0 0
13 โรงเรียนบ้านแม่ตาใน ตำบลปงดอน
0 0 0
14 โรงเรียนบ้านไฮ ตำบลปงดอน
0 0 0
15 โรงเรียนบ้านเลาสู ตำบลปงดอน
0 0 0
16 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ตำบลแม่สุก
0 0 0
17 โรงเรียนบ้านแม่สุก ตำบลแม่สุก
0 0 0
18 โรงเรียนบ้านหนองกอก ตำบลแม่สุก
0 0 0
19 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ตำบลแม่สุก
0 0 0
20 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ตำบลแม่สุก
0 0 0
21 โรงเรียนผาช่อวิทยา ตำบลแม่สุก
0 0 0
22 โรงเรียนไผ่งามวิทยา ตำบลเมืองมาย
0 0 0
23 โรงเรียนบ้านแม่เบิน ตำบลเมืองมาย
0 0 0
24 โรงเรียนบ้านนาไหม้ ตำบลเมืองมาย
0 0 0
25 โรงเรียนบ้านนางาม ตำบลเมืองมาย
0 0 0
26 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง
0 0 0
27 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ตำบลทุ่งผึ้ง
0 0 0
28 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง
0 0 0
29 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า ตำบลทุ่งผึ้ง
0 0 0
30 โรงเรียนบ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า ตำบลทุ่งผึ้ง
0 0 0
31 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ตำบลทุ่งผึ้ง
0 0 0
32 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ตำบลวิเชตนคร
0 0 0
33 โรงเรียนบ้านปงคอบ ตำบลวิเชตนคร
0 0 0
34 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ตำบลวิเชตนคร
0 0 0
35 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ ตำบลวิเชตนคร
0 0 0
36 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว ตำบลวิเชตนคร
0 0 0
37 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ตำบลแจ้ห่ม
0 0 0
38 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
0 0 0
39 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
0 0 0
รวมทั้งหมด
2 0 2

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524