วันจันทร์ ที่ 08 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

อำเภอเถิน   โรงเรียนจำนวน 46 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนบ้านหวด ตำบลบ้านหวด
0 0 0
2 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ตำบลล้อมแรด
16 2 18
3 โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ตำบลล้อมแรด
0 0 0
4 โรงเรียนบ้านหนองเตา ตำบลล้อมแรด
7 7 14
5 โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ ตำบลล้อมแรด
0 1 1
6 โรงเรียนบ้านดอนไชย ตำบลล้อมแรด
0 0 0
7 โรงเรียนบ้านเวียง ตำบลล้อมแรด
0 0 0
8 โรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด
4 3 7
9 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตำบลแม่วะ
0 0 0
10 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย ตำบลแม่วะ
0 0 0
11 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ ตำบลแม่วะ
0 0 0
12 โรงเรียนแม่วะวิทยา ตำบลแม่วะ
0 0 0
13 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา ตำบลแม่ปะ
0 0 0
14 โรงเรียนเถิน-ท่าผา ตำบลแม่ปะ
0 1 1
15 โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น ตำบลแม่ปะ
14 6 20
16 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ ตำบลแม่มอก
0 1 1
17 โรงเรียนบ้านสะพานหิน ตำบลแม่มอก
1 0 1
18 โรงเรียนแม่มอกวิทยา ตำบลแม่มอก
3 14 17
19 โรงเรียนบ้านหัวน้ำ ตำบลแม่มอก
0 0 0
20 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ตำบลเวียงมอก
0 0 0
21 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอก
0 0 0
22 โรงเรียนแสลมวิทยา ตำบลเวียงมอก
0 0 0
23 โรงเรียนบ้านปางอ้า ตำบลเวียงมอก
0 0 0
24 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา ตำบลเวียงมอก
0 0 0
25 โรงเรียนบ้านท่าเวียง ตำบลเวียงมอก
0 0 0
26 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา ตำบลนาโป่ง
1 0 1
27 โรงเรียนบ้านนาโป่ง ตำบลนาโป่ง
0 0 0
28 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย ตำบลนาโป่ง
0 0 0
29 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา ตำบลแม่ถอด
0 0 0
30 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา ตำบลแม่ถอด
0 0 0
31 โรงเรียนบ้านแม่เติน ตำบลแม่ถอด
0 0 0
32 โรงเรียนบ้านป่าตาล ตำบลเถินบุรี
1 0 1
33 โรงเรียนวังหินวิทยา ตำบลเถินบุรี
24 14 38
34 โรงเรียนบ้านสองแคว ตำบลเถินบุรี
0 0 0
35 โรงเรียนบ้านท่า ตำบลเถินบุรี
19 18 37
36 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ตำบลเวียงมอก
2 2 4
37 โรงเรียนเถินวิทยา ตำบลเถินบุรี
552 682 1234
38 โรงเรียนอนุบาลปรียาวรรณ ตำบลล้อมแรด 
0 0 0
39 โรงเรียนอักษรศิลป์ ตำบลล้อมแรด 
0 0 0
40 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ ตำบลล้อมแรด 
0 0 0
41 วิทยาลัยการอาชีพเถิน
4 2 6
42 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
0 0 0
43 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเถิน
0 1 1
44 โรงเรียนอักษรศิลป์
71 77 148
45 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์
95 40 135
46 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
0 0 0
รวมทั้งหมด
814 871 1685

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524