วันจันทร์ ที่ 08 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน้าแรก  |   ปฏิทินกิจกรรม  |   ข่าวกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ระบบ เอกสาร  |   ระบบ รายงาน  |   ติดต่อเรา  |   สมัครสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ยูทูบ & ไลท์สด คลิกที่นี่ !

สถานศึกษาของรัฐ

สถานศึกษาของเอกชน

สถานประกอบการ

ชุมชน

เรือนจำกลาง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

สถานกักขังกลางจังหวัด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

สำนักงานคุมประพฤติ

อำเภอแม่ทะ   โรงเรียนจำนวน 33 แห่ง
ลำดับที่ ชื่อ ชมรม ศูนย์เพื่อนใจ จำนวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ชาย หญิง รวม
1 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ ตำบลแม่ตีบ
0 0 0
2 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง ตำบลแม่ทะ
0 0 0
3 โรงเรียนบ้านแม่ทะ ตำบลแม่ทะ
0 1 1
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน ตำบลแม่ทะ
0 0 0
5 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี ตำบลนาครัว
1 0 1
6 โรงเรียนบ้านหลุก ตำบลนาครัว
0 0 0
7 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) ตำบลนาครัว
25 27 52
8 โรงเรียนบ้านหลวง ตำบลนาครัว
0 0 0
9 โรงเรียนป่าตันวิทยา ตำบลป่าตัน
0 0 0
10 โรงเรียนบ้านนาคต ตำบลป่าตัน
0 0 0
11 โรงเรียนบ้านนาต๋ม ตำบลบ้านกิ่ว
0 0 0
12 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา ตำบลบ้านกิ่ว
0 0 0
13 โรงเรียนบ้านบอม ตำบลบ้านบอม
0 0 0
14 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้
0 0 0
15 โรงเรียนบ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้
0 0 0
16 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา ตำบลน้ำโจ้
0 0 0
17 โรงเรียนบ้านนาบง ตำบลดอนไฟ
0 0 0
18 โรงเรียนบ้านนากวาง ตำบลดอนไฟ
0 0 0
19 โรงเรียนบ้านผาแมว ตำบลหัวเสือ
0 0 0
20 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา ตำบลหัวเสือ
0 0 0
21 โรงเรียนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ
0 0 0
22 โรงเรียนบ้านนาดู่ ตำบลวังเงิน
0 0 0
23 โรงเรียนบ้านนาดง ตำบลวังเงิน
0 0 0
24 โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตำบลสันดอนแก้ว
0 0 0
25 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา ตำบลสันดอนแก้ว
0 0 0
26 โรงเรียนแม่ทะวิทยา ตำบลแม่ทะ
0 0 0
27 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ตำบลบ้านบอม
0 0 0
28 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ตำบลดอนไฟ
0 0 0
29  โรงเรียนสุนทรศึกษา ตำบลป่าตัน
0 0 0
30 โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน ตำบลป่าตัน
0 0 0
31 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
0 0 0
32 โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน
128 118 246
33 โรงเรียนสุนทรศึกษา
180 121 301
รวมทั้งหมด
334 267 601

     จังหวัดลำปาง

     วีดีโอคลิป

     ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

     จำนวนสมาชิก


ศูนย์ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
เลขที่ 3 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 054-227527-9 ต่อ 407 แฟ็กซ์ 054-227524